طرف دو تا دوست دخترشو آورده دخترا دارن نوبتی براش ساک میزنن