طرف زنشو میکنه با کیر کلفتش پاره میکنه کص زنشو ابشم میریزه روش