قسمت سوم این بار شوهر زنه می یاد برای دوست زنش ساک می زنه ….دختره می گه شوهرم خوب برات ساک میزنه….دختره می گه دوتا کیر می خوام…