لخت میشه و کس و کون تپل و پستونای گندشو برای مهدی شیک میده نوک پستوناشو مک میزنه و کس چاقشو میماله یه بات پلاگ هم میندازه رو کسش و دمشو میکشه رو شکم گندش