میگه سکسی ترین دختر اصفهانو زدیم تو گوشش ///براش ساک میزنه