ناب وطنی فوتجاب دختر دهشتادیی جورابای خوشگل پوشیده برا دوس پسرش ک.یرشو با پاهاش آب شو میاره میپاشه رو جورابای ناز دختره