از جلو میکنه کصشو کص صورتی و خوشگله
داگی هم تن تن میکوبه توش اب کصش اومده