کس زنشو میماله براش ، ۴ دقیقه ، زنش میگه آخ جوون آبم اومد