کلیپ دووم زنه داگی وایساده مرده هم میکنه وسطای فیلم زنه میگه ادامه نده اما مرده ادامه میده آخراشم تند تند تلمبه میزنه