یه پیرهن مشکی تنشه که درمیاره و با یه تاپ نارنجی و شورت شیک میزنه و میمی هاشو هی میماله